Sanook77

กสทช. รับลูกปรับลดสัดส่วนเปิดช่องเพิ่มผู้ถือใบอนุญาต

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/1/5621/fz6_3472.jpg

เร็ว ๆ นี้ (16 ธันวาคม 2562)  ที่รัฐสภา(เกียกกาย) ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภา (กมธ. ICT) ครั้งที่ 15/2562 โดยมีวาระพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคืบหน้าการประมูลคลื่นเพื่อใช้ความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์  2600 ไม่เกิน 5 และ 26 กิ๊กกะเฮิร์ท

รวมทั้งผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ 5G ดังกล่าว  โดยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ได้มอบหมายให้  นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร (รองเลขาธิการ สายงานกิจการโทรคมนาคม), นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม), นายประถมพงศ์ ศรีนวล ผู้อำนวยการส่วน สำนักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม เป็นผู้เดินทางมาชี้แจง

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะ กมธ. ICT วุฒิสภา กล่าวว่า วันนี้ กสทช. ได้มาชี้แจงและชี้แจงความคืบหน้า ต่อคณะกรรมาธิการฯวุฒิสภา  ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตุหลายประเด็นที่ กมธ. ได้ส่งเป็นหนังสือไปถึง กสทช. ก่อนหน้านี้

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า  กมธ. มีความห่วงใยและมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ในการบริหารกิจการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยเฉพาะการประมูลย่านความถี่ 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ที่ทาง กสทช. เป็นผู้กำกับดูแล และดำเนินการประมูล  และ กมธ. ได้ทำหนังสือส่งข้อเสนอแนะบางประการที่ได้แสดงความห่วงใยต่อทาง กสทช. จึงเป็นที่มาของการประชุมร่วมกันในวันนี้

ตัวแทนของ กสทช.  ได้ตอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 6 ประการ มีข้อสรุปดังนี้

1.  การกำหนดหลักเกณฑ์การประมูลต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในการให้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 5G ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

            กสทช. ได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการจัดทำประกาศสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ  กรณีความมั่นคงได้จัดแผนคลื่นความถี่รองรับไว้แล้ว  และได้กำหนดให้ผู้ประมูลส่งแผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับ กสทช. ด้วย  ส่วนคุณภาพการให้บริการ และ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra sharing)  ได้กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. แล้ว 

2.  การกำหนดมาตรการป้องกันการผูกขาดการใช้คลื่นความถี่ และต้องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะหลั่งไหลจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทย

            กสทช. ได้ชี้แจงว่าได้แก้ไขหลักเกณฑ์การประมูล คลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์  จำนวน 18 ใบอนุญาต จากเดิมผู้ประมูลมีสิทธิได้รับใบอนุญาต 10 ใบ ลดเหลือ 8 ใบ มีผลให้ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมากกว่าสองราย   

            ส่วนมาตรฐานอุปกรณ์  กสทช. มีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กำหนด

3.    กมธ. ICT เสนอแนะไม่ให้  กสทช.  ตัดสินให้ใบอนุญาตด้วยจำนวนเงินประมูลสูงสุด  แต่ควรพิจารณามูลค่าการให้บริการในด้านอื่นด้วย เช่น การกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ การกำหนดมาตรการป้องกันบริการที่สร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจำเป็น เป็นต้น 

            กสทช. ได้ชี้แจงว่าการประมูลได้ดำเนินการตาม  พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กสทช. มาตรา ๔๕  และกำหนดระยะเวลาการประมูลเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และหน้าที่ของ กสทช. คือการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับภาคอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์ให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งผู้เข้าประมูลจะพิจารณาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของตนเองในการตัดสินใจเข้าร่วมประมูล

4.    การจัดทำแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเงินลงทุนและผลประโยชน์ รวมถึงการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลแก่สาธารณะได้ทราบถึงแนวโน้มของการลงทุน หรือแนวโน้มการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หรือประเภทกิจการที่จะได้รับประโยชน์ ตลอดจนประโยชน์ ที่สาธารณชนจะได้รับ

กสทช. ได้ชี้แจงว่ามีการจัดทำแบบจำลองแล้ว ๓ แบบ   ๑) แบบเปรียบเทียบกับต่างประเทศ   ๒) แบบจำลองทางเศรษฐมิติ  และ ๓) แบบจำลองทางธุรกิจ

ส่วนการตั้งราคาขั้นต่ำ พิจารณาจาก  ๑) การประเมินมูลค่าของคลื่นความถี่ในการนำไปให้บริการและก่อให้เกิดรายได้  ๒) การเปรียบเทียบต่างประเทศ ได้มีการสำรวจต่างประเทศในการนำคลื่นความถี่มาใช้งานมี มูลค่าประมูลสูงสุดเท่าใด และนำมาปรับเข้ากับค่าครองชีพของไทย เพื่อหาราคาขั้นต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะมี มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าคลื่นความถี่

5.     ควรกำหนดเงื่อนไขการประมูลให้มีการนำคลื่นความถี่มาใช้ประโยชน์กับสาธารณะโดยผ่านมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการ มีความพร้อมที่สามารถดำเนินการ โดยเฉพาะบริการชุมชนและธุรกิจขนาดเล็ก

กสทช. ได้ชี้แจงว่ามีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีบทบัญญัติให้ต่อใบอนุญาตได้ สำหรับการใช้งานที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์

6.  การพิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล    

กสทช. ได้ชี้แจงว่าทุกย่านความถี่ กสทช. ใช้แนวคิดผู้ได้รับบริการจะนำคลื่นความถี่ไปใช้กับเทคโนโลยีอะไรก็ได้  เว้นแต่คลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะลงทุนวางโครงข่าย ณ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ เมืองอัจฉริยะ (Smart cities) ด้วยเทคโนโลยี IMT-2020 จะได้รับเงื่อนไขการผ่อนผันระยะเวลาเป็นพิเศษ (Grace Period)

7.  กมธ. ICT ได้เน้นย้ำ การพิจารณาตาม หมวด ๒ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อ ๖ (๓) เพื่อไม่ให้เป็นการตัดโอกาสที่องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่ถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลัง การนี้ กสทช.  แจ้งว่าได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตตามที่ คมธ. ได้ส่งเป็นหนังสือไปถึง กสทช. ไปก่อนหน้านี้

ประธาน กมธ. ICT วุฒิสภา กล่าวสรุปผลการประชุมว่า ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทาง กสทช. ที่ให้ข้อมูล  รับฟังข้อเสนอแนะและชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ  ซึ่งทางคณะกรรมาธิการเอง มีความเชื่อมั่นว่าหลังจากการประชุมในครั้งนี้ การประมูลคลื่นเพื่อให้บริการทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ส่วนเรื่องที่ กสทช. เป็นห่วงคือการติดตามการทำงานของคณะกรรมการ  5G  แห่งชาติ เช่น เรื่องโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับองค์กรของรัฐ เช่น การใช้เสาไฟฟ้าติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ นั้น กมธ. ICT รับที่จะเป็นผู้ดำเนินการติดตามเพื่อให้ทันการณ์ 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กสทชช่องทีวีประมูลสัญญาณช่องทีวีข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สว. ICT เร่ง กสทช. แก้กฎหมายหลอมรวมสื่อกำชับต้องป้องกันการปั่นหุ้นและครอบงำความคิด

สว. ICT เร่ง กสทช. แก้กฎหมายหลอมรวมสื่อกำชับต้องป้องกันการปั่นหุ้นและครอบงำความคิด

โดยปางปราบมาร/