Sanook77

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

ร้อยเอ็ดข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/26036/195g8ee.jpg

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้ร่วมพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Health Literacy of Lifestyle Medicine) สู่การเป็นเมืองสุขภาพดี นำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย กล่าวกว่า เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความรอบรู้ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตด้าน (Health Literacy of Lifestyle Medicine อย่างเป็นรูปธรรมโดยนำร่องในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจะพัฒนาภาวะความเป็นอยู่เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ล้มป่วย

โดยมีแนวคิดนี้ประกอบด้วย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก คือ

1) โภชนาการ (Nutrition) หมายถึง การบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

2) กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) หมายถึง การมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป้าหมายหลัก คือ การสร้างแผนการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3) การนอน (Restorative sleep)  หมายถึง การนอนหลับเพียงพอ

4) สุราและสารเสพติด (Avoid Risky Substances)  หมายถึง การจัดการบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด

5) ความสัมพันธ์ (Social connection) หมายถึง การจัดการด้านความสัมพันธ์

6) การจัดการความเครียด (Stress Management) หมายถึง การจัดการความเครียดและอารมณ์

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ด

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาสระบุรีร้อง โดนผู้นำชุมชนบวกราคาข้าวอีกเท่าตัวในโครงการของกรมการข้าวปี 66
สระบุรีข่าว

ชาวนาสระบุรีร้อง โดนผู้นำชุมชนบวกราคาข้าวอีกเท่าตัวในโครงการของกรมการข้าวปี 66

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม