Sanook77

กรมราชทัณฑ์ MOU งานวิชาการ มจร.โคราช การจัดการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นครราชสีมาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25861/1fefe.jpg

เรือนจำกลางนครราชสีมา กรมราชทัณฑ์บันทึกข้อตกลง(MOU)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 พระศรีวัชรวิสุทธิ์, ดร. (โกวิท อภิปุญญ) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครราชสีมา พร้อมด้วยนายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา กรมราชทัณฑ์ ได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และเรือนจำกลางนครราชสีมา ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

หลักการเหตุผลของการบันทึกข้อตกลงได้ตระหนักถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต บูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้ต้องขัง ให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเสียสละเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสังคม

มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐศาสตร์ ยอมรับความแตกต่าง บูรณาการหลักพุทธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา กับ เรือนจำกลางนครราชสีมา จึงได้ร่วมมือจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต บูรณาการวิซาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครราชสีมา ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต บูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้ลึกซึ้งกว้างขวางมากขึ้น ควบคู่กับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง สร้างคนดีคืนสู่สังคม อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสุขต่อไป จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตควบคู่พุทธศาสตร์บัณฑิตให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครราชสีมา

การบริหารความร่วมมือในการดำเนินงานตามความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายจะตั้งผู้ประสานงานร่วมกัน เพื่อกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน ภายใต้ขอบเขตของหลักการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามข้อตกลงซึ่งหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายทั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครราชสีมาได้จัดหาอาจารย์ บุคลากร เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ แสะการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมจัดกิจกรรมการอบรม การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง และกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้านเรือนจำกลางนครราชสีมา มีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านบุคลากร สถานที่ ห้องเรียน และผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ให้แก่ผู้ต้องขังอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นับเป็นการร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท
กรุงเทพมหานครข่าว

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม