Sanook77

ผิดวินัยร้ายแรง ! สธ.ตั้ง กรรมการสอบ “หมอสุภัทร” โกงซื้อเอทีเค – เอื้อประโยชน์สร้างตึก

นนทบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25843/840721.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ได้มีการปรากฏเอกสารคำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

ด้วยนายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขประจำตัวประชาชน XXX ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดโรงพยาบาล สะบ้าย้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) เลขที่ตำแหน่ง ๑๓๐๒๖๑ มีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ในเรื่องที่นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ได้ดำเนินการจัดซื้อและได้สั่งอนุมัติให้จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเวชภัณฑ์ชุดตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในแต่ละครั้งที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๒,000,000 บาท จำนวน ๕ ครั้ง เป็นการแบ่งซื้อเวชภัณฑ์ชุดตรวจ ATK อันเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการปฏิบัติราชการ

เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้สำหรับบริษัทผู้ขายหรือผู้อื่น และทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อย่างร้ายแรง ได้ดำเนินการสั่งซื้อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เมื่อได้จัดซื้อเวชภัณฑ์ชุดตรวจ ATK ไปแล้ว ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และกรณีการก่อสร้างอาคารบริการ ๘ ชั้น ตามสัญญาเลขที่ ๑๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๘0,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ กำหนดแล้วเสร็จ ๙๐๐ วัน กำหนดงวดงาน ๒๓ งวดงาน ซึ่งนายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ๘ ชั้น ใน

ส่วนงานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 6 ชั้น กับอาคารผู้ป่วยใน และงานลดระดับความสูงขั้นที่ ๒ – ๕ ชั้นละ๕๐ เซนติเมตร เป็นการปฏิบัติราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้สำหรับบริษัทผู้รับจ้างหรือผู้อื่น และทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

และได้เสนอให้ดำเนินการจัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง ในขณะที่การก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือยังไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ อันเป็นกรณี มีพยานหลักฐานเบื้องต้นในเรื่องกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

เพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ เป็นกรรมการ
๓. นายอิทธิพล จรัสโอฬาร เป็นกรรมการ
๔. นางสมพิศ จําปาเงิน เป็นกรรมการ
๕. นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ เป็นกรรมการ
๖. นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวจินตนา บุตรชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้อื่น ให้ดำเนินการตามข้อ ๔๙ หรือข้อ ๕๐ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี

สั่ง ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงลายเซ็น นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังมีเอกสาร บันทึกการแจ้งตำแหน่งคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๒๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนแจ้งตำแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) รวมทั้งสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนไปพร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น

บัดนี้ ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ /๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสอบสวนท่าน จึงแจ้งตำแหน่งและ ระดับตำแหน่งของคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบ ดังนี้

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานกรรมการ

๒. นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เป็นกรรมการ

๓. นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นกรรมการ

๔. นางสมพิศ จําปาเงิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นกรรมการ

๕. นายขวัญชัย พาสนองภิญโญ
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย)
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นกรรมการ

๖. นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ์
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗. นางสาวจินตนา บุตรชน

ตำแหน่งนิติกร
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๔ การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง

ลงชื่อ นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลนนทบุรี

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม