Sanook77

“ศุภชัย” เผย “เพื่อไทย” เป็นสารตั้งต้น นำกัญชาพ้นยาเสพติด ทั้งเป็นประธานชุดเสนอปลดล็อก

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25514/911873.jpg

2 พฤษภาคม 2566 นายศุภชัย ใจสมุทร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีที่สมาชิกพรรคเพื่อไทย ออกมากล่าวว่า ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการปลดล็อกกัญชา ออกจากยาเสพติด และตำหนิพรรคภูมิใจไทย ว่าปล่อยปละละเลย ให้กัญชา อยู่ในภาวะสุญญากาศ

โดยโพสต์ของนายศุภชัย เป็นการโพสต์เนื้อหาไทม์ไลน์ การออกกฎหมายต่างๆ ที่ทำให้กัญชา ออกหลุดพ้นจากความเป็นยาเสพติด ซึ่งกระบวนการต่างๆ ล้วนเคยได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย

ตั้งแต่ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกัญชากัญชงและกระท่อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การทำให้สถาะพ้นจากความเป็นยาเสพติด เสนอรายงานให้สภาเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ คือ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส. เพื่อไทย

“สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกัญชากัญชงและกระท่อมอย่างเป็นระบบ มีกรรมาธิการจากทุกพรรคการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรรมาธิการคณะนี้มีนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส. เพื่อไทย เป็นประธาน

จนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 กรรมาธิการได้เสมอรายงานจำนวน 367 หน้า สรุปสาระสำคัญคือการยกเลิกกัญชากัญชงและกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษและสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาได้มีมติเห็นชอบ ซึ่งรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย”

จากนั้น ปี 2563 คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เสนอต่อรัฐสภาเนื่องจากเป็นกฎหมายปฏิรูป โดยยกเลิกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522 และในมาตรา 29 ได้ยกเลิกกัญชาออกจากยาเสพติด

ซึ่งรัฐสภาได้ตั้งกรรมาธิการ ก่อน พิจารณาจนแล้วเสร็จเมื่อมิถุนายน 2564 และรัฐสภามีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 การปลดล็อกกัญชาเป็นทางการจึงเริ่มนับจากวันนี้

“โดยสมาชิกทั้งสองสภามีมติเห็นชอบทั้งสิ้น 467 คน ไม่เห็นชอบ 2 คน งดออกเสียง 2 คน”


ก่อนที่ 26 มกราคม 2565 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีกฎหมายกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ

กระทั่ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ได้ออกประกาศตามมาตรา 29 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดยกเว้นสารสกัดที่มีค่า THC สูงกว่า 0.2%

จากนั้น พรรคภูมิใจไทย ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง และผ่านชั้นรับหลักการ จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย 25 คน มาจากทุกพรรค และร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงจนแล้วเสร็จจาก 45 มาตราเป็น 95 มาตรา

เป็นร่างพระราชบัญญัติที่สมบูรณ์ครบถ้วน ครอบคลุมคุ้มครองสังคม เกิดประโยชน์ในการใช้เพื่อสุขภาพ ทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ทางเศรษฐกิจ และได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฏรเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณาในวาระสองแต่ในที่สุดพระราชบัญญัติกัญชากัญชงก็ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จเพราะมีการเตะถ่วง จากสมาชิกพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฏรด้วยเหตุผลทางการเมืองมิใช่เนื้อหาของกฎหมาย


“การที่พรรคเพื่อไทย และ เกือบทุกพรรค ลงมติรับหลักการร่างกฎหมายกัญชา กัญชง หมายความว่า 373 เสียง เห็นชอบให้กัญชา พ้นจากยาเสพติด ตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด แล้วให้มีกฎหมายกัญชา กัญชง มาควบคุมกัญชา กัญชง เป็นกฎหมายเฉพาะตัว เหมือนกฎหมายกระท่อม ที่ออกมาก่อนหน้านี้

กรรมาธิการวิสามัญ ที่มีผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ มาร่วมกันทำงาน ได้แก้ไขร่างกฎหมายที่ พรรคภูมิใจไทย เสนอ มีการแปรญัตติ สงวนความเห็นตามกระบวนการนิติบัญญัติ เป็นร่างของกฎหมายของกรรมาธิการ เสร็จเรียบร้อย นำเสนอกลับสู่สภาผู้แทนราษฎร แต่ ปรากฎว่ามีการเล่นเกมการเมือง ไม่พิจารณาร่างกฎหมายกัญชา กัญชง จนกระทั่งพิจารณาไม่ทัน ถ้าไม่เห็นด้วย ทำไมไม่ลงมติ คว่ำร่างกฎหมายกัญชา กัญชง ตามกระบวนการ แต่ใช้เกมการเมือง

เมื่อไม่มีกฎหมายมาควบคุมเพียงพอทั้งที่พรรคการเมืองได้ปลดล็อกกัญชาเอง ทุกพรรคการเมืองต้องร่วมกันเร่งทำกฎหมายเฉพาะหรือ กฎหมายลูก คือ พรบ.กัญชากัญชงให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ แต่กลับเป็นว่ามีการเล่นเกมการเมืองกันโดยไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เมื่อกฎหมาย ไม่ผ่าน

ทุกพรรคการเมืองที่ไปบิดเบือนเรื่องกัญชา กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องโหวตกัญชาให้พ้นยาเสพติดมาด้วยกัน กลับไปบิดเบือน ใส่ร้าย โจมตี พรรคภูมิใจไทย เรื่องนี้มีเอกสารในรัฐสภาเป็นประวัติศาสตร์ชาติ บันทึกเอาไว้อยู่แล้ว

ความจริงก็คือหากเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์นี้คือกัญชาเสรี อย่างที่พรรคเพื่อไทยกล่าว พรรคการเมืองที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือพรรคการเมืองที่ไม่แสดงตนจนองค์ประชุมไม่ครบ พรรคการเมืองที่เตะถ่วงจนร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จจนสภาหมดวาระไปนั่นแหละและต้องรับผิดชอบกับสถานการณ์นี้

ความจริงก็คือคนที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพรรคการเมืองใหญ่ไม่ควรจะออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง ฟังเหมือนการบิดเบือน เว้นแต่แกล้งโง่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งคนในสถานะเช่นนี้ไม่พึงกระทำ”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม