Sanook77

ส.ป.ก. พร้อมรับ นโยบายหลัก 15 ด้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงเกษตร ฯ ปี 66

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24252/untitled-1copyeeeeeee.jpg

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมรับฟังการมอบนโยบายผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2566 ที่ยังคงเน้นย้ำนโยบายหลัก 15 ด้าน ได้แก่

1) นโยบาย “ตลาดนำการผลิต”
2) การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
3) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start Up
4) การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)
5) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
6) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
7) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
8) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
9) การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
10) การประกันภัยพืชผล
11) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
12) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
13) การวิจัยและพัฒนา
14) การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ข้อมูลพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
15) การประกันรายได้

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำในเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมกันวางแผนว่าจะให้เกษตรกรเดินหน้าอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขระดับโลก ซึ่งจะต้องปรับตัวตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะส่งออกสินค้าเกษตรได้ อีกทั้งขอให้ทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ส.ป.ก. พร้อมเดินหน้าทำงานที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านของภาคการส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขในทุกๆด้าน

และการนำนโยบายการทำเกษตรกรรมรูปแบบ BCG Model เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางการเกษตรให้น้อยที่สุด และเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม