Sanook77

ส.ป.ก. รวมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามันฯ

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24089/1erf.jpg

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน และติดตามการดำเนินงานโครงการ “ปลูกผักและพืชสมุนไพรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 20 ราย 26 แปลง เนื้อที่ประมาณ 162-1-15 ไร่

โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก., หัวหนัาผู้ตรวจราชการกรม, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมคณะในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา

สำหรับ ส.ป.ก.พังงา เริ่มดำเนินการปฏิรูปที่ดินครั้งแรกในท้องที่ อ.ตะกั่วทุ่ง ในพื้นที่โครงการที่จำแนกป่าควนหน้าบ้าน-ควนช้างตาย จำนวนเนื้อที่รับมอบประมาณ 41,544 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินครอบคลุม 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ทับปุด อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ท้ายเหมือง อ.กะปง อ.ตะกั่วป่า อ.คุระบุรี และ อ.เกาะยาว เนื้อที่ประมาณ 123,195 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินแล้วเสร็จ รวม 8 อำเภอ จำนวน 9,311 ราย 11,905 แปลง เนื้อที่ประมาณ 121,333 ไร่

ทั้งนี้ ส.ป.ก.พังงา ได้จัดการสานต่อ ให้มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและบุคคลที่สนใจ

ซึ่งรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ อาทิ กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน มีความรัก หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบล มุ่งเน้นให้สมาชิก ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน , กลุ่มวิสาหกิจทำขนมและแปรรูปสมุนไพร เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดมูลค่า เพื่อสร้างรายได้, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

มีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกพืช โดยใช้ระบบน้ำหยดและสร้างมาตรฐานการผลิต แบบเกษตรอินทรีย์, เกษตรของแผ่นดินระดับสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ, เกษตรกรต้นแบบ

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการดำเนินงานรูปแบบการแปรรูปเพิ่มมูลค่ารวมทั้งการปลูกพืชแบบผสมผสาน และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน , กระบวนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก. ร่วมงาน แถลงข่าว วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

ส.ป.ก. ร่วมงาน แถลงข่าว วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม