Sanook77

ก.เกษตรฯ เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24088/1ce8.jpg

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

เพื่อให้ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรของประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์และตลาดโมเดิร์นเทรด ได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และศึกษาดูงานผลสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร และการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีในภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากของไทย และได้กำหนดนโยบายให้ ปี 2566 เป็น “ปีแห่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” โดยจะขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ่าน 5 แผนงาน ได้แก่

1) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร พัฒนากลุ่มเป็น Smart group มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การส่งเสริมด้านตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและให้ตรงกับความต้องการของตลาด

3) การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในช่วงฤดูกาล

4) การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เพื่อการบริโภค รวมถึงการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

5) การสร้างภาวะผู้นำในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่และสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรระดับประเทศเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่งผลให้แม่บ้านเกษตรกรและครอบครัวเกษตร ชุมชนเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

"การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะเป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในปี 2566 ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า Packaging การตลาด และการขนส่ง เป็นต้น

ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควรจะต้องใช้วิทยาการ เทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานสินค้า และส่งเสริมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น จึงอยากให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งประเทศมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัด ติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการขับเคลื่อนงานต่อไป" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2513 โดยปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้ทำการจดทะเบียนแล้ว จำนวน 10,959 กลุ่ม สมาชิก จำนวน 293,897 คนทั่วประเทศ ซึ่งการส่งเสริมสตรีในภาคเกษตรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านสามารถรวมตัวกันกับกลุ่มแม่บ้านที่ทำอาชีพด้านการเกษตรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ตำบลเดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน และจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ไปช่วยในด้านการพัฒนาอาชีพของกลุ่มต่อไป

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก. ร่วมงาน แถลงข่าว วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

ส.ป.ก. ร่วมงาน แถลงข่าว วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม