Sanook77

แก้ร่าง พรบ.พืชกระท่อม คืนสภา ลุ้นขายออนไลน์ “ได้-ไม่ได้”

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/20294/1et.jpg

การประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีวาระพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พืชกระท่อม พ.ศ.... ซึ่ง กรรมาธิการ (กมธ.) ที่มี นพ.เจตน์ ศิรธารานนท์ ส.ว. เป็นประธาน กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ ในวาระสอง และวาระสาม  ทั้งนี้ร่างที่ผ่านการพิจารณาของ กมธ. ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเนื้อหาที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบ

โดยประชุมวุฒิสภา ได้ใช้เวลาพิจารณาวาระสอง นานกว่า 8 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นได้ลงมติในวาระสาม โดยได้รับเสียงเห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ 145 เสียง

          ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับที่รับมาจากสภา ดังนั้นต้องส่งคืนให้สภาพิจารณาอีกครั้ง ว่าจะเห็นชอบกับที่วุฒิสภาแก้ไขหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกัน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทูลเกล้าฯ

         และทำให้ ร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อม พ.ศ....  เป็นร่างกฎหมายฉบับที่ 2 ที่ต้องส่งให้สภาพิจารณาอีกครั้ง โดยฉบับแรกคือ ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ.....

          โดยที่ประชุมวุฒิสภาเสียงข้างมาก ได้เห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของ กมธ. ในหลายประเด็น อาทิ ใน มาตรา 25 ว่าสถานที่ห้ามขายใบกระท่อม โดยได้เพิ่มเติมห้ามขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และเติมอำนาจให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ออกประกาศกำหนดในสถานที่ หรือวิธีการใด หรือลักษณะอื่นใด เพื่อคำนึงถึงอนาคตที่อาจมีช่องทางการขายอื่นๆ เพิ่มเติม และเพื่อไม่ให้กลับมาแก้ไขกฎหมายที่มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน

ทั้งนี้มีบางเสียงที่มองต่าง เช่น  ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ สมาชิกวุฒิสภา ที่ลุกขึ้นอภิปรายว่า  เห็นว่า ไม่ควรห้าม “การขายพืชกระท่อมออนไลน์” ตามร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อมหมวด 6 ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการคุ้มครองไม่ให้บุคคลได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมหรือใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด เพราะปัจจุบันทางราชการมีเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ Social Listening เป็นเครื่องมือที่ช่วยติดตามตรวจจับ “การขายของทางออนไลน์” ได้ง่ายกว่าการขายแบบอื่น เพราะการห้ามขายทางออนไลน์ เท่ากับเป็นการการส่งเสริมให้มีการขายในรูปแบบอื่นมากขึ้น

          ขณะที่หมวดว่าด้วยบทกำหนดโทษ กมธ. ได้แก้ไข มาตรา 34 โดยเพิ่มวรรคท้าย ระบุว่า กรณีขายให้กับบุคคลที่กฎหมายกำหนดห้ามขาย คือ อายุต่ำกว่า 18 ปี, สตรีมีครรภ์, สตรีให้นมบุตร หรือบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า คือ จากไม่เกิน 5 หมื่นบาท 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม