Sanook77

กรมการข้าว สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจประเมิน รองรับการตรวจรับรองข้าวคุณภาพของประเทศ

เพชรบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/16653/1fe8.jpg

วันที่ 24 มีนาคม 2564 รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีด้วย กรมการข้าวตระหนักถึงความสำคัญของงานมาตรฐานข้าว

จึงได้มอบหมายให้กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและ ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ ได้แก่ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิต ข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าวและสินค้าข้าว Q รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานข้าวให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และรับรองเป้าหมายการตรวจประเมินที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และ ระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางพัฒนาด้านการตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานข้าวตามระบบมาตรฐาน

ผ่านการเสวนา เรื่อง การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองระบบ มาตรฐานและการเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ เพื่อให้การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าข้าวบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ซึ่งจะส่งผล ถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นในระบบการผลิตข้าวคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพ

ตั้งแต่การจัดการระดับแปลงจนถึงสินค้าข้าว เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย มี คุณภาพเป็นที่พึงพอใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 90 คน จากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง

ได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านมาตรฐานการรับรองจาก สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หน่วย ตรวจรับภายนอก (Outsource) หน่วยรับรอง (CB)

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคตะวันตกเพชรบุรี

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท
กรุงเทพมหานครข่าว

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม