Sanook77

สว. สวนกระแสขอขยายเวลารับร่าง พ.ร.บ. กสทช. อ้างเหตุโควิด

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/15038/252434.jpg

วุฒิสภา - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ วุฒิสภา ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 30 วัน

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่คลี่คลาย และส่งผลกระทบต่อการประชุม ที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ และข้อบังคับไม่สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

วันนี้ (11 ม.ค 2563) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา

ได้มีหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 30 วัน

ทั้งนี้ในรายละเอียดของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ขึ้นเพื่อพิจารณานั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นร่างพระราชบัญญัติไม่เกี่ยวด้วยการเงิน

ซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา (กำหนดวันดังกล่าวหมายถึงวันในสมัยประชุม) โดยวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาสาระสำคัญ ต่อการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ และมีสมาชิกวุฒิสภาแปรญัตติ จำนวน 8 คำแปรญัตติ ในจำนวน 4 มาตรา คณะกรรมาธิการจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ

แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ควรลดความเสี่ยงการเดินทางและการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก ประกอบกับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมาธิการไม่สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามนัยของข้อบังคับ การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 86 วรรคสาม (1) ดังนั้น จึงเห็นควรที่วุฒิสภาจะได้ขยายเวลา การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ตามความในมาตรา 136 ของรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภาชุดนี้จะมีเวลาพิจารณาเพิ่มเติมอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลา 30 วันที่ขอขยายเวลานั้น จะหมายถึงวันในสมัยประชุมเท่านั้น ซึ่งในรอบนี้สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และจะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม ดังนั้นระยะเวลา 30 วันที่ขยายนี้ จะนับไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ของสมัยประชุมครั้งต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม