Sanook77

สว. สวนกระแสขอขยายเวลารับร่าง พ.ร.บ. กสทช. อ้างเหตุโควิด

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/15038/252434.jpg

วุฒิสภา - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ วุฒิสภา ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 30 วัน

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่คลี่คลาย และส่งผลกระทบต่อการประชุม ที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ และข้อบังคับไม่สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

วันนี้ (11 ม.ค 2563) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา

ได้มีหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 30 วัน

ทั้งนี้ในรายละเอียดของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ขึ้นเพื่อพิจารณานั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นร่างพระราชบัญญัติไม่เกี่ยวด้วยการเงิน

ซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา (กำหนดวันดังกล่าวหมายถึงวันในสมัยประชุม) โดยวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาสาระสำคัญ ต่อการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ และมีสมาชิกวุฒิสภาแปรญัตติ จำนวน 8 คำแปรญัตติ ในจำนวน 4 มาตรา คณะกรรมาธิการจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ

แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ควรลดความเสี่ยงการเดินทางและการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก ประกอบกับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมาธิการไม่สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามนัยของข้อบังคับ การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 86 วรรคสาม (1) ดังนั้น จึงเห็นควรที่วุฒิสภาจะได้ขยายเวลา การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ตามความในมาตรา 136 ของรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภาชุดนี้จะมีเวลาพิจารณาเพิ่มเติมอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลา 30 วันที่ขอขยายเวลานั้น จะหมายถึงวันในสมัยประชุมเท่านั้น ซึ่งในรอบนี้สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และจะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม ดังนั้นระยะเวลา 30 วันที่ขยายนี้ จะนับไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ของสมัยประชุมครั้งต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก. จัดอบรมหลักสูตร  “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายวนเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในเขตปฏิรูปที่ดิน”

ส.ป.ก. จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายวนเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในเขตปฏิรูปที่ดิน”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม