Sanook77

โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/12290/396140.jpg

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม