Sanook77

มากับฝน! สระแก้วพบไข้เลือดออกแล้ว 248 รายตาย 2 ราย

สระแก้วข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/11011/905124.jpg

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีถึง 29 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 248 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 44.13 ต่อแสนประชากร (ค่าเป้าหมายของจังหวัดสระแก้วอยู่ที่ 32.03 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอละ 1 ราย

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอวังสมบูรณ์ (124.38) รองลงมาได้แก่อำเภอเขาฉกรรจ์ (56.47) และอำเภอเมืองสระแก้ว (51.29) ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ เมื่อเทียบกับระดับเขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัดภาคตะวันออก) ทำให้ตอนนี้จังหวัดสระแก้วมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 4 ของภาคตะวันออกและลำดับที่ 15 ของประเทศ

ทั้งนี้จากการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ อสม. เพื่อดูความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายตามบ้านหรือ House Index (HI) ประจำสัปดาห์ที่ 25 พบ 10 ตำบลที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงสุดของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่
1)ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร
2)ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
3)ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
4)ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
5)ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
6)ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
7)ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา
8)ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
9)ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
10)ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร

ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านและรอบบริเวณบ้าน ในชุมชน โดยเฉพาะตามภาชนะ เช่น โอ่ง แจกัน จานรองตู้กับข้าว จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า หากมีแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย ลดการแพร่ระบาดของโรค ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด รวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอให้มีร่างกายแข็งแรง โดยต้องรณรงค์ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไข้เลือดออกข่าวภาคตะวันออกสระแก้ว

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ครอบครัวเศร้า ลูกป่วยคล้ายไข้เลือดออก 3 คน สุดท้ายลูกสาวคนเล็กเสียชีวิต
ประจวบคีรีขันธ์ข่าว

ครอบครัวเศร้า ลูกป่วยคล้ายไข้เลือดออก 3 คน สุดท้ายลูกสาวคนเล็กเสียชีวิต

โดยPimporn Y./